שחרור מאחריות ונטילת סיכון + הצהרת בריאות לצלילה חופשית

לצורך רישום לצלילה החופשית יש למלא טופס זה עבור כל משתתף.ת.
עבור קטינים מתחת לגיל 18 הטופס ימולא על ידי ההורה.

בבחירת תאריך לידה – הקליקו על השנה כדי לגלול בקלות אחורה לשנת הלידה שלכם

אני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך שבצלילה חופשית יש סיכונים מסוימים, שעלולים לגרום לפציעה חמורה או למוות. בכל זאת אני בוחר להשתתף בפעילויות צלילה חופשית של AI (APNEA INTERNATIONAL). אני מבין ומסכים כי התאחדות AI, לרבות עובדיה, פקידים, סוכנים, קבלנים או באי כוחה (המכונה לקמן “הצדדים המשוחררים”) לא תישא בחבות או באחריות בכל דרך שהיא לכל פציעה, מוות או נזק אחר לי, למשפחה, לרכוש, ליורשים או לבאי כוחי, העלולים להתרחש כתוצאה מההשתתפות שלי בפעילות צלילה חופשית עם AI או כתוצאה מרשלנות של צד כלשהו, כולל הצדדים המשוחררים אם פסיביים או אקטיביים. בתמורה לכך ש AI-מאפשר לי להשתתף בפעילות הצלילה החופשית, אני נוטל באופן אישי את כל הסיכונים של החוויה, בין אם צפויים או בלתי צפויים, העשויים לקרות לי בזמן שאני צולל עם Volodia Kadosh.

אני מצהיר כי אני בעל כושר נפשי וגופני טוב עבור צלילה חופשית וכי איני תחת השפעת אלכוהול, וגם איני תחת השפעה של סמים הנוגדים את עקרונות הצלילה החופשית. אני מצהיר כי מילאתי הצהרה רפואית וכי אם התבקשתי כתוצאה מהשלמת ההצהרה הרפואית לקבל אישור מרופא, ראיתי רופא ויש לי אישור לצלילה חופשית. אני מצהיר גם כי אני בגיל החוקי המוסמך לחתום על שחרור זה מאחריות. אני מבין שהמונחים כאן הם חוזיים ולא הצהרתיים בלבד, וכי חתמתי על מסמך זה מתוך רצוני החופשי שלי ועם הידיעה כי אני מסכים בזאת לוותר על זכויותיי המשפטיות. אני גם מסכים כי אם כל הוראה של הסכם זה נמצא בלתי ניתן לאכיפה או לא תקפה הוראה זו תינתק מהסכם זה. יתרת הסכם זה תתפרש כאילו ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה מעולם לא נכללה בה.
 
צלילה חופשית היא פעילות תובענית ויכולה להיות מאומצת, ועליך להיות במצב בריאותי טוב כדי להשתתף בקורס. אם יש לך שאלה כלשהי לגבי כשירותך להשתתף בקורס, יש להתייעץ עם הרופא המטפל. מטרת השאלון הרפואי היא לברר אם עליך להיבדק על ידי רופא, לפני השתתפותך בפעילות הצלילה החופשית. תשובה חיובית לאחת השאלות אינה בהכרח פוסלת את השתתפותך בפעילות צלילה חופשית. פירושה של תשובה חיובית הוא, שיש נושא מוקדם, העלול להשפיע על בטיחותך בזמן הצלילה, ועליך להתייעץ עם רופא בנוגע לכך. יש לענות “כן” או “לא” על השאלות הבאות, לגבי מצבך הרפואי בעבר ובהווה. אם יש לך ספק לגבי התשובה, יש לענות “כן”.