תודה שמילאתם את ההצהרה

תודה שמילאתם את הטופס לצלילה החופשית.

יש למלא הצהרה זו עבור כל משתתף.ת.